Nyanländas etablering går snabbare

Från regeringens hemsida i dag:

”Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Det visar ny statistik från SCB. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar. Sedan regeringen tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer”

Visste ni förresten att vi faktiskt inte är särskilt dåliga alls i Sverige på att få nya svenskar i jobb? Men kan lätt tro det. Kvinnor är svårast, men om man tittar på ur stor andel kvinnor som inte är födda i Sverige som jobbar så är den andelen större än snittet för kvinnor i hela Europa. Alla kvinnor, också de som lever i det land de föddes …

Fler fakta:

  • Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel.
  • Arbetslösheten visar på en gynnsam utveckling med en minskning i både antal och andel.
  • Antalet långtidsarbetslösa minskar och även bland den unga befolkningen, 15-24 år, minskar antalet och andelen arbetslösa.
  • Sammantaget fortsätter arbetskraften att öka till följd av den starka sysselsättningsutvecklingen.
  • Andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.
  • Utrikes födda kvinnor får arbete i betydligt lägre grad än män, 16 procent av kvinnorna hade arbete 90 dagar efter avslutad etableringsplan och 36 procent av männen 2017.